Obsługa magazynowa:

Dysponujemy magazynem oraz magazynem czasowego składowania ulokowanym w bezpośrednim sąsiedztwie II Urzędu Celnego w Łodzi.

Magazyn celny  to obiekt przeznaczony do czasowego składowania towarów do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Towary składowane czasowo w magazynie celnym, mogą podlegać jedynie takim czynnościom, jakie są niezbędne do zapewnienia im przechowania w niezmienionym stanie, bez zmiany ich wyglądu czy też parametrów technicznych. Towary mogą być magazynowane przez okres 90 dni od dnia wprowadzenia ich na wspólnotowy obszar celny, podlegają kontroli i dozorowi celnemu

Usługi jakie oferujemy:

 • Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania /celnym;
 • Magazynowanie krótko- i długoterminowe;
 • Przeładunki z auta na auto;
 • Obsługa typu cross-dock;
 • Konsolidacja i dekonsolidacja ładunków w eksporcie i imporcie;
 • Konfekcjonowanie;
 • Etykietowanie;
 • Przechowywanie żywności;
 • Magazynowanie wykładziny w rolkach;
 • Usługa co-packingu, ważenie produktów, zestawy promocyjne;
 • Obsługa przesyłek gabarytowych;
 • Zarządzanie zwrotami;
 • Możliwość przeprowadzania kontroli Wijhars, Sanepid.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

Warehouse service:

We have storage and temporary storage warehouse located in the immediate vicinity of the II of the Customs Office in Łódź.

Customs warehouse is designed for temporary storage of goods until the customs. Goods in temporary storage in customs warehouse may be subjected only to such activities as are necessary to ensure their preservation in an unaltered state, without changing their appearance or technical characteristics. The goods may be stored for a period of 90 days from the date of their entry into the EU customs territory shall be subjected to customs supervision and control.

Services we offer:

 • Storage of goods in stock for temporary storage of/customs;
 • Short-and long-term Storage;
 • Reloading of Trucks;
 • Cross docking;
 • Consolidation and deconsolidation of cargo export and import;
 • Conditioning;
 • Labelling;
 • Food storage;
 • Storage of carpets in rolls;
 • Co-packing, weighing products, promotional kits;
 • Bulky parcels;
 • Returns Management;
 • The possibility to carry out control and sanitary control -Wijhars, Sanepid.

 

We cordially invite you to cooperation!

 

Interabra